21 stycznia 2020

Blogi » Zbigniew Kurzela

Spedytor kolejowy i lotniczy jako odbiorca

Spedytor kolejowy i lotniczy jako odbiorca
Odbiór przesyłki jest jednym z dwóch fundamentalnych czynności, jakie określa polskie prawo cywilne w umowie spedycji. Spójrzmy na sytuacje spedytora kolejowego i lotniczego przejmującego od swojego klienta rolę odbiorcy.
Zgodnie z  „Przepisami ujednoliconymi o umowie międzynarodowego przewozu towarów kolejami” (przepisy CIM) stanowiącymi załącznik B do Konwencji o Międzynarodowym przewozie kolejami (Konwencja COTIF) spedytor będąc wpisanym w list przewozowy jako odbiorca, ma prawo (o ile nadawca nie umieścił odpowiedniego zastrzeżenia) zmiany umowy przewozu kolejowego już od momentu wystawienia listu przewozowego.
Odbiorca może być wskazany przez nadawcę (w porozumieniu z przewoźnikiem kolejowym) jako płatnik przewoźnego.

Spedytorowi kolejowemu mającemu ciągłe relacje z kolejami, łatwiej będzie uregulować te należności lub mając wiedzę na temat taryf kolejowych, odmówić zapłaty nieprawidłowo naliczonych kwot, czy wręcz odmówić przyjęcia całej przesyłki, ale wtedy musi on występować jako odbiorca. Dodatkowymi atutami wyznaczenia przez importera spedytora, jako odbiorcy jest możliwość „przeadresowania” listu przewozowego i wskazania innej stacji przeznaczenia, czy nawet wydanie towaru osobie trzeciej np. fabryce, będącej klientem wspomnianego importera. Spedytor mając ustawowy obowiązek zabezpieczyć prawa swojego zleceniodawcy, jako odbiorca ma możliwość we własnym imieniu dochodzić roszczeń wobec przewoźnika kolejowego.

Spedytor strażnikiem terminów dostawy
A jakie korzyści będzie miał klient, kiedy jako odbiorca będzie występował spedytor lotniczy?
Przewoźnik lotniczy zobowiązany jest do zawiadomienia odbiorcy już z chwilą nadejścia towaru. Spedytorzy lotniczy posiadający najczęściej swoje placówki na terenie lub w pobliżu towarowych dworców (terminali) lotniczych mogą szybciej odebrać towar, „zażądać jego wydania” zgodnie z „Konwencją o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego” (nazwaną od miejsca jej uchwalenia Konwencją Montrealską) działając jednocześnie w interesie osoby będącej zleceniodawcą w umowie spedycji.

Wiedza na temat procedur w transporcie lotniczym pozwala spedytorom wskazanym, jako odbiorca (consignee) zgłosić zastrzeżenia, co do stanu przesyłki (np. w razie jej uszkodzenia) natychmiast po ich zauważeniu. Mogą też bez zbędnych upoważnień dochodzić praw z umowy przewozu, jeśli towar nie dotarł lub przybył z opóźnieniem.
Kto może kontrolować firmę spedycyjną
W każdym przypadku spedytor-odbiorca ponosi odpowiedzialność za zachowanie obowiązującej formy prawnej i dotrzymanie nieprzekraczalnych terminów, przy składaniu reklamacji wobec linii lotniczej.

© Zbigniew Kurzela 2008

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×