20 kwietnia 2018

Edukacja » Koła naukowe logistyki

Zostań audytorem bezpieczeństwa ruchu drogowego

Zostań audytorem bezpieczeństwa ruchu drogowegoCertyfikat  dla audytora
28 września 2012 r. w Dzienniku Ustaw RP zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie szkoleń oraz wzoru certyfikatu dla audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego (Dz. U. poz. 1079).
Rozporządzenie wejdzie w życie 13 października 2012 r. Dlatego minister rozpoczyna nabór wniosków o wydanie certyfikatu audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Poniżej prezentujemy warunki, jakie należy spełnić, aby uzyskać tytuł audytora.


Włodzimierz Zientarski na czele stowarzyszenia kierowca.pl

Jednocześnie resort przypomina, że zgodnie z art. 7 ustawy z 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 472), osoby posiadające w dniu jej wejścia w życie zaświadczenie o ukończeniu kursu audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego uznaje się za audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego w rozumieniu rozdziału 2c ustawy, pod warunkiem uzyskania certyfikatu audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o wydanie certyfikatu audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego:
  • Oświadczenie kandydata na audytora brd o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych złożone pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania;
  • Oświadczenie kandydata na audytora brd o korzystaniu z pełni praw publicznych złożone pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania;
  • Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego;
  • Oryginał dyplomu lub odpis dyplomu lub kopia dyplomu poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie z art. 76a § 2 KPA – potwierdzające wymagane wyższe wykształcenie techniczne w zakresie budownictwa drogowego, inżynierii ruchu drogowego lub transportu (oryginał dyplomu lub odpis dyplomu zostaną zwrócone drogą pocztową po dokonaniu weryfikacji dokumentów);
  • Oryginał zaświadczenia od pracodawcy określający obowiązki kandydata na audytora brd potwierdzające posiadanie wymaganej co najmniej 5-letniej praktyki w zakresie projektowania dróg, inżynierii ruchu drogowego, zarządzania drogami, zarządzania ruchem drogowym lub opiniowania projektów drogowych pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  • Oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie z art. 76a § 2 KPA zaświadczenia o ukończeniu:
a) kursu audytu bezpieczeństwa ruchu;
b) szkolenia i zdaniu egzaminu na audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego – dotyczy osób, które ukończyły szkolenie i zdały egzamin po dniu wejścia w życie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie szkoleń oraz wzoru certyfikatu dla audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego;
Niezależny audytor systemu poboru opłat drogowych w Polsce

Oryginał zaświadczenia zostanie zwrócony drogą pocztową po dokonaniu weryfikacji dokumentów.

więcej transport.gov.pl

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza


 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności×