19 sierpnia 2017

Edukacja » Koła naukowe logistyki

Zostań audytorem bezpieczeństwa ruchu drogowego

Zostań audytorem bezpieczeństwa ruchu drogowegoCertyfikat  dla audytora
28 września 2012 r. w Dzienniku Ustaw RP zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie szkoleń oraz wzoru certyfikatu dla audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego (Dz. U. poz. 1079).
Rozporządzenie wejdzie w życie 13 października 2012 r. Dlatego minister rozpoczyna nabór wniosków o wydanie certyfikatu audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Poniżej prezentujemy warunki, jakie należy spełnić, aby uzyskać tytuł audytora.


Włodzimierz Zientarski na czele stowarzyszenia kierowca.pl

Jednocześnie resort przypomina, że zgodnie z art. 7 ustawy z 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 472), osoby posiadające w dniu jej wejścia w życie zaświadczenie o ukończeniu kursu audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego uznaje się za audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego w rozumieniu rozdziału 2c ustawy, pod warunkiem uzyskania certyfikatu audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o wydanie certyfikatu audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego:
  • Oświadczenie kandydata na audytora brd o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych złożone pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania;
  • Oświadczenie kandydata na audytora brd o korzystaniu z pełni praw publicznych złożone pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania;
  • Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego;
  • Oryginał dyplomu lub odpis dyplomu lub kopia dyplomu poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie z art. 76a § 2 KPA – potwierdzające wymagane wyższe wykształcenie techniczne w zakresie budownictwa drogowego, inżynierii ruchu drogowego lub transportu (oryginał dyplomu lub odpis dyplomu zostaną zwrócone drogą pocztową po dokonaniu weryfikacji dokumentów);
  • Oryginał zaświadczenia od pracodawcy określający obowiązki kandydata na audytora brd potwierdzające posiadanie wymaganej co najmniej 5-letniej praktyki w zakresie projektowania dróg, inżynierii ruchu drogowego, zarządzania drogami, zarządzania ruchem drogowym lub opiniowania projektów drogowych pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  • Oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie z art. 76a § 2 KPA zaświadczenia o ukończeniu:
a) kursu audytu bezpieczeństwa ruchu;
b) szkolenia i zdaniu egzaminu na audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego – dotyczy osób, które ukończyły szkolenie i zdały egzamin po dniu wejścia w życie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie szkoleń oraz wzoru certyfikatu dla audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego;
Niezależny audytor systemu poboru opłat drogowych w Polsce

Oryginał zaświadczenia zostanie zwrócony drogą pocztową po dokonaniu weryfikacji dokumentów.

więcej transport.gov.pl

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

Ze względów bezpieczeństwa komentowanie artykułów wymaga potwierdzenia wpisu.
Państwa komentarz będzie wyświetlony po kliknięciu linku wysłanego na wprowadzony adres email.

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności×