22 maja 2018

Cło i Finanse » AEO - upoważniony przedsiębiorca

O AEO i nie tylko, w ULC

O AEO i nie tylko, w ULCW siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego odbyło się spotkanie z przedstawicielami Izby Celnej w Warszawie, w którym uczestniczyły Marzena Walczak (kierownik referatu ds. AEO, procedur uproszczonych i SASP) oraz Anna Babińska (ekspert Służby Celnej).
Było to spotkanie robocze, którego przewodnim motywem była tematyka związana z kwestiami bezpieczeństwa i ochrony, jako czynnikami determinującymi innowacyjne podejście administracji celnej do międzynarodowego obrotu gospodarczego oraz stymulującymi nowe sposoby myślenia sektora lotniczego.


Najwięcej skarg na opóźnienia lotów

Ponadto omówiono kwestie związane z nawiązaniem współpracy w ramach realizowanych zadań w oparciu o obowiązujące przepisy prawa tj. rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny w brzmieniu nadanym przez rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1875/2006 z 18 grudnia 2006 r. oraz rozporządzenie Komisji (UE) NR 185/2010 z 4 marca 2010 r. ustanawiające szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego.
Ze strony Urzędu Lotnictwa Cywilnego w spotkaniu uczestniczyli kierownictwo oraz pracownicy departamentu ochrony i ułatwień w lotnictwie cywilnym.
Podczas spotkania Anna Babińska przedstawiła prezentację, dotyczącą genezy powstania programu AEO oraz kluczowej roli organów celnych w zapewnieniu bezpieczeństwa przepływu towarów w ramach globalnego łańcucha dostaw. Podkreślono, iż Służba Celna w prowadzonych postępowaniach audytowych bierze pod uwagę inne inicjatywy (certyfikaty, konwencje międzynarodowe) związane z eliminowaniem zagrożeń terrorystycznych i zapewnianiem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.
Funkcjonariusze celni przedstawili, w zarysie podczas spotkania proces postępowania audytowego. Ponadto zwrócono uwagę na istotę wykorzystania analizy ryzyka w procesie audytu, w celu eliminowania zagrożeń dla bezpiecznego obrotu towarowego oraz duży nacisk na badanie roli przedsiębiorcy w międzynarodowym łańcuchu dostaw, celem zidentyfikowania jego odpowiedzialności. Prezentacja była przyjęta z dużym zainteresowaniem, co potwierdziła dyskusja wywołana prelekcją oraz podjęta decyzja odnośnie nawiązania współpracy szkoleniowej z Urzędem Lotnictwa Cywilnego w zakresie propagowania dobrych praktyk w obszarze bezpieczeństwa i ochrony.
Nowe podmioty z AEO

Ryszard Tomiak, naczelnik Inspektoratu Ochrony Lotnictwa Cywilnego przedstawił prezentację dotyczącą zagadnień i procesu uzyskania statusu zarejestrowanego agenta oraz roli Urzędu Lotnictwa Cywilnego w zakresie wdrożenia podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji, które zagrażają bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego.
Należy podkreślić, iż spotkania ze środowiskiem zewnętrznym, czynnie uczestniczącym w zabezpieczaniu międzynarodowych łańcuchów dostaw stanowią możliwość wymiany doświadczeń pod kątem stosowanych metod i praktyk w zakresie bezpieczeństwa i ochrony towarów. Zdobyta w ten sposób wiedza może stanowić inspirację do podjęcia nowych aktywności i efektywności funkcjonowania Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
jagr./ULC

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności×