27 lutego 2020

Cło i Finanse » Cło

Czas odpraw jest dla biznesu najważniejszy

Czas odpraw jest dla biznesu najważniejszy
Tylko u nas.
O przyszłości Służby Celnej i jej wyzwaniach, czasie odprawy, przestępstwach celnych i podatkowych oraz ostatnim posiedzeniu Rady – wywiad z przewodniczącym Rady Konsultacyjnej Służby Celnej prof. nadzw. SGH dr hab. Wiesławem Czyżowiczem.
Ten właśnie problem
czas odprawy („Time is money”) jest dla biznesu najważniejszy. Zaś dla służby celnej efektywność kontroli celnej. Dzięki ICT tę kwadraturę koła (efektywność kontroli i skrócenie czasu odprawy celnej) można skutecznie rozwiązać. Wymagane jest jednak współdziałanie biznesu i służby celnej. To właśnie się teraz dzieje w naszym kraju. I te sprawy, systemowe, są przedmiotem troski zarówno polskiej służby celnej jak i jej organu doradczego jakim jest Rada Konsultacyjna na najbliższy okres – specjalnie dla spedycje.pl


Michał Bruszewski: Jest Pan przewodniczącym Rady Konsultacyjnej Służby Celnej, organu powołanego w celach opiniodawczo-doradczych. Jakie Pana zdaniem stoją teraz najważniejsze wyzwania przed Służbą Celną, najważniejsze kwestie, które należy rozwiązać? I co Pan, swoim eksperckim głosem, doradza ministrowi?

Wiesław Czyżowicz: W związku z rosnącym znaczeniem gospodarki elektronicznej, w tym i usprawnień w relacjach między partnerami biznesowymi (B2B) , lecz i między biznesem a administracją publiczną (B2G) wzrasta znaczenie systemów elektronicznej komunikacji pomiędzy przedsiębiorcami związanymi z międzynarodowym obrotem towarowym a służbą celną. To wyzwanie jest w pełni nie tylko zauważone przez obydwie strony, ale i znakomicie realizowane przez polską służbę celną. W tej chwili mogę spokojnie powiedzieć, że jest ona jedną z najlepiej do tego wyzwania przygotowaną służbą w Unii Europejskiej. W zasadzie ogromna większość zgłoszeń celnych w naszym kraju dokonywana jest z wykorzystaniem środków elektronicznej komunikacji i łączności (ICT).
Tym niemniej w dalszym ciągu stoimy przed kolejnymi wyzwaniami takimi jak pojedyncze okienko („Single window”) dla odpraw granicznych czy szerzej odpraw w międzynarodowym obrocie towarowym, czy poprawa organizacji funkcjonowania przejść granicznych i służb w nich działających. Dotyczy to nie tylko naszych służb (celnej, strazy granicznej , fito i weterynaryjnej) , ale i współdziałania z naszymi partnerami ze Wschodu.
Podobna sytuacja jest także w portach, gdzie w zasadzie to przede wszystkim dobra organizacja współdziałania naszych służb i przyspieszania czasu odpraw.

Ten właśnie problem – czas odprawy („Time is money”) jest dla biznesu najważniejszy. Zaś dla służby celnej efektywność kontroli celnej. Dzięki ICT tę kwadraturę koła (efektywność kontroli i skrócenie czasu odprawy celnej) można skutecznie rozwiązać. Wymagane jest jednak współdziałanie biznesu i służby celnej. To właśnie się teraz dzieje w naszym kraju. I te sprawy, systemowe, są przedmiotem troski zarówno polskiej służby celnej jak i jej organu doradczego jakim jest Rada Konsultacyjna na najbliższy okres.

- Minister Jacek Kapica, w odpowiedzi na zapytanie posła Arkadiusza Litwińskiego (PO) i interpelację poselską Zbigniewa Girzyńskiego (PiS) przekazał informację, iż miliard złotych wyniosły za rok 2012 nadużycia i oszustwa w obrocie paliwami (stwierdzone w trakcie kontroli skarbowej). Jak Pan jako wybitny ekspert zajmujący się od lat polską (ale także światową) gospodarką (zagadnieniami związanym z branżą TSL) to skomentuje?
- Przestępstwa celne i podatkowe to zjawisko niezwykle groźne nie tylko ze względów finansowych. Są one zagrożeniem dla życia i zdrowia, a w przypadku wyrobów obłożonych podatkiem akcyzowym (paliwa, wyroby tytoniowe i alkoholowe) szczególnie groźnym. Naruszają nie tylko zasadę uczciwej konkurencji, ale i – zwłaszcza w przypadku oszustw, przemytu i nielegalnego handlu wyrobami tytoniowymi i alkoholowymi – są wręcz zagrożeniem dla życia. Wystarczy przypomnieć ostatnie zgony wywołane skażonym spirytusem z Czech.
W tych przypadkach, kiedy mamy do czynienia z przypadkami takich przestępstw służba celna w coraz większym zakresie nie tylko je wykrywa i zwalcza, ale i mogłaby im bardziej skutecznie zapobiegać gdyby posiadała odpowiednie uprawnienia do prowadzenia działań operacyjnych i korzystania z wywiadu celnego. Jak na razie całość tych działań ma miejsce ex post czyli w momentach bezpośredniej kontroli transportów lub magazynów albo ex post podczas powtórnej kontroli celnej i podatkowej. Natomiast nie zawsze dobrze funkcjonuje koordynacja poszczególnych służb kontroli i zwalczania przestępstw z tej sfery przez wiele służb posiadających takie uprawnienia.
Tak więc należy patrzeć w tym przypadku na rolę służby celnej nie tylko jako służby fiskalnej , ale i służby zapewniającej szeroko rozumiane bezpieczeństwo nie tylko obywateli naszego kraju , ale i całej Unii Europejskiej, bo towary wprowadzane na nasz obszar celny są w wolnym obrocie w całej unii celnej Unii Europejskiej.

- Jakie Pana zdaniem powinny pojawić się zmiany (np.: w prawie), aby ułatwić przedsiębiorstwom działalność?

Przede wszystkim dotyczy to prawa podatkowego i dostosowania go do standardów funkcjonujących w pozostałych państwach UE. Gdybyśmy mieli w pełnym zakresie takie rozwiązania jak funkcjonują w Niemczech to wiele odpraw towarów przeznaczonych do Polski , albo tez przewożonych tranzytem przez Polskę, dzisiaj dokonywanych w niemieckich portach mogłoby trafić do naszych portów, albo tez być odprawianych w naszych urzędach wewnętrznych.
Podobnie sprawy wyglądają w odniesieniu do innych ustaw regulujących kontrolę fito czy weterynaryjną.

- Panie Profesorze, jakie są Pana refleksje po ostatnim zebraniu Rady?
- Ostatnie posiedzenie Rady Konsultacyjnej było poświęcone, jak zwykle, przeglądowi realizacji spraw jakie pojawiały się na poprzednich posiedzeniach oraz nowym zagadnieniom jakie były przygotowywane do ostatniej ogólnopolskiej konferencji „Ułatwienia celne dla biznesu” jaka miała miejsce 4 czerwca w Ministerstwie Finansów.
Muszę z ogromna satysfakcją stwierdzić, że zarówno posiedzenie Rady jak konferencja pokazały, że mimo wielu wysiłków i bardzo dobrej współpracy między Radą Konsultacyjna i kierownictwem Służby Celnej to „na dole” dla biznesu i urzędów celnych pozostaje jeszcze wiele wyzwań , zwłaszcza w zakresie kultury i szybkości odpraw celnych. W tym zakresie ICT oraz tzw. e-celnictwo stwarzają nie tylko szanse , ale i są wyzwaniem dla obydwóch stron procesu przyspieszenia międzynarodowego obrotu towarowego.
Mam nadzieję, że proces ten zostanie pomyślnie zrealizowany dla wszystkich zainteresowanych partnerów.

Dziękuję za rozmowę

Rozmawiał Michał Bruszewski

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×