20 września 2019

Cło i Finanse » Cło

Zmiany w zasadach rejestracji do systemów celnych

Zmiany w zasadach rejestracji do systemów celnych
Ministerstwo Finansów informuje, że 3 sierpnia 2015 r. przestaje obowiązywać Instrukcja postępowania w celu uzyskania dostępu do Systemów Celnych : CELINA, ECS, ICS oraz INTRASTAT, wprowadzona wraz z uruchomieniem usługi e-Klient SC 29 czerwca 2015 r.
Z dniem 3 sierpnia 2015r. zaprzestaje się dokonywania aktualizacji danych na zasadach określonych w Instrukcji nadania kodu identyfikacyjnego (loginu), uzyskania klucza do bezpiecznej transmisji danych oraz rejestracji osób i podmiotów gospodarczych w Podsystemie Danych Referencyjnych (PDR) dla celów przesyłania elektronicznych zgłoszeń i pozostałych dokumentów do Systemów Celnych: CELINA, ECS, ICS oraz INTRASTAT poza rejestracją dotyczącą osób zobowiązanych do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT, posiadających siedzibę poza terytorium Polski, które nie korzystają z usług polskich przedstawicieli oraz rejestracji danych tych osób przez ich reprezentantów.

Usługa "e-klient" w okresie przejściowym

Obecnie wszelkich rejestracji, aktualizacji i dezaktywacji danych podmiotów, osób reprezentujących i zakresów reprezentacji należy dokonywać zgodnie z zasadami określonymi w dokumencie „e-Klient Służby Celnej - Instrukcja elektronicznej rejestracji dla potrzeb zarządzania użytkownikami korzystającymi z usług Systemu Informacyjnego Służby Celnej" (Instrukcja e-Klient SC). Podstawową formą dla tych czynności staje się forma elektroniczna z wykorzystaniem usługi e-Klient SC dostępnej pod adresem www.puesc.gov.pl. Jedynie osoby zobowiązane do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT, posiadające siedzibę poza terytorium Polski, które nie korzystają z usług polskich przedstawicieli oraz ich reprezentanci mogą dokonywać rejestracji na zasadach określonych w Instrukcji nadania kodu identyfikacyjnego (loginu), uzyskania klucza do bezpiecznej transmisji danych oraz rejestracji osób i podmiotów gospodarczych w Podsystemie Danych Referencyjnych (PDR) dla celów przesyłania elektronicznych zgłoszeń i pozostałych dokumentów do Systemów Celnych: CELINA, ECS, ICS oraz INTRASTAT.
Jednocześnie Służba Celna informuje, że korzystanie z Systemów Celnych (CELINA, ECS, ICS, INTRASTAT, EMCS PL) w zakresie komunikacji odbywać się będzie nadal na dotychczasowych zasadach i tą samą drogą, co dotychczas, z pominięciem portalu PUESC. Osoby, które od dnia dzisiejszego otrzymały dostęp do Systemów CELINA, ECS, ICS i/lub INTRASTAT, logują się używając jako loginu numeru ID SISC, a jako jednorazowego hasła startowego pierwszych 8 cyfr numeru ID SISC (np. gdy ID SISC to PL212020500000005, jednorazowym numerem startowym będzie cyfra 21202050). Hasło to będzie jednocześnie pełniło rolę hasła awaryjnego, umożliwiającego przywrócenie dostępu do Systemów Celnych.

Osoby, które od dnia 3 sierpnia 2015 r. uzyskały certyfikat niekwalifikowany SC (lub, w przypadku niedostępności usługi, uzyskały klucz do bezpiecznej transmisji danych), którym zamierzają posługiwać się przy sporządzaniu elektronicznych dokumentów przesyłanych do Systemów Celnych, wypełniają „Oświadczenie bezpieczeństwa – certyfikat".
Dokument ten należy:
  • wydrukować, wypełnić (lub wydrukować wypełniony), podpisać, zeskanować i wysłać elektronicznie na adres poczty elektronicznej Wydziału Centralna Rejestracja Izby Celnej w Poznaniu: centralna.rejestracja@poz.mofnet.gov.pl , lub
  • wydrukować, wypełnić (lub wydrukować wypełniony), podpisać i złożyć w najbliższej jednostce Służby Celnej, gdzie po zeskanowaniu zostanie on przesłany do Wydziału Centralna Rejestracja Izby Celnej w Poznaniu, lub w przypadku, gdy z innych przyczyn składany jest wniosek o rejestrację, aktualizację lub dezaktywację danych osoby fizycznej w SISC, wypełnione „Oświadczenie bezpieczeństwa – certyfikat" można dołączyć do wniosku jako załącznik i podpisać podpisem elektronicznym.
Niezmieniona pozostaje zasada, że do jednej osoby fizycznej może być przypisany tylko jeden certyfikat (klucz do bezpiecznej transmisji danych lub certyfikat niekwalifikowany SC). Tak więc osoby posiadające więcej niż jeden certyfikat, przy sporządzaniu zgłoszeń i innych dokumentów przesyłanych do Systemów Celnych muszą się posługiwać tym certyfikatem, który został ostatnio wygenerowany na portalu PUESC (w przypadku niedostępności uzyskany w CBTD) i zgłoszony do zarejestrowania w SISC na karcie Oświadczenie bezpieczeństwa - Certyfikat (zał. nr 2 do Instrukcji e-Klient SC).
Dodatkowo wyjaśniamy, że aplikacja do składania podpisu elektronicznego dostępna na PUESC nie akceptuje klucza do bezpiecznej transmisji danych wydanego przez CBTD. Możliwe jest jednak podpisanie kluczem do bezpiecznej transmisji danych wydanym przez CBTD dokumentów wysyłanych w ramach usługi e-Klient SC.
więcej na stronie

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×