16 czerwca 2019

Cło i Finanse » Cło

Tureckie świadectwa elektroniczne niezgodne z unijnym prawem

Tureckie świadectwa elektroniczne niezgodne z unijnym prawem

Departament Ceł MF informuje, że Republika Turcji w kwietniu br. wdrożyła elektroniczny system potwierdzania świadectw (A.TR, EUR.1 oraz EUR-MED).


Jednakże świadectwa te, nie spełniają wymogów przewidzianych przepisami Decyzji Nr 1/2006 Komitetu Współpracy Celnej WE – Turcja z 26 lipca 2006 r. ustanawiającej szczegółowe zasady stosowania decyzji nr 1/95 Rady Stowarzyszenia WE -Turcja (Dz. Urz. UE L 265 z 26.09.2006, str. 18 oraz korekta w Dz. Urz. UE L 267 z 27.09.2006, str. 48), jak również Protokołu 1 do Umowy między Europejską Wspólnotą Węgla i Stali i Republiką Turcji dotyczącej handlu produktami objętymi Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (Dz. Urz. L 227 z 07.09.1996, str. 3, ze zm. Dz. Urz. UE L 254 z 30.09.2005, str. 58), przepisów Protokołu 3 do Decyzji Nr 1/98Rady Stowarzyszenia WE - Turcja z 25 lutego 1998 r. w sprawie warunków handlu produktami rolnymi (Dz. Urz. L 86 z 20.03.1998 z późn zm.) oraz przepisów układów regulujących handel na warunkach preferencyjnych zawartych pomiędzy zarówno UE, jak i Turcją - a niektórymi państwami, grupami państw lub terytoriami - ponieważ nie posiadają podpisu upoważnionych władz celnych.


W związku z powyższym, świadectwa te nie będą uznawane jako podstawa do uzyskania preferencji taryfowych.


W trosce o interesy przedsiębiorców i zachowanie płynności obrotu towarowego w handlu z Turcją zaleca się podjęcie kroków w celu uzyskania od partnerów handlowych, do przyszłych przesyłek, świadectw zawierających wymagane podpisy oraz wymianę już otrzymanych świadectw niezawierających podpisu na świadectwa podpisane.


Do końca okresu przejściowego można uzyskać świadectwa wystawione w sposób tradycyjny, strona turecka poinformowała bowiem, że do 31.12.2018 r. takie świadectwa nadal mogą być wystawiane. Jednocześnie Departament Ceł informuje, że z dniem 19.07 świadectwa przewozowe A.TR, EUR. 1 i EUR-MED przechodzą do odwołania do kategorii dokumentów, dla których istnieje obowiązek przedstawienia organowi celnemu na etapie składania elektronicznego zgłoszenia celnego (Załącznik nr 2 do Instrukcji „Dokumenty przedkładane na potrzeby obsługi elektronicznych zgłoszeń celnych" . okno)


Oznacza to, że świadectwa te powinny być dostarczane razem ze zgłoszeniem przy wykorzystaniu aplikacji e-Załączniki (możliwe jest także przesłanie skanu dokumentu na dedykowaną skrzynkę oddziałową) m.in. celem skontrolowania podpisu upoważnionych władz celnych.


Przy składaniu zgłoszenia celnego należy dochować należytej staranności, aby nie załączać świadectw niepodpisanych.


Informujemy również, że Komisja Europejska zobowiązała się podjąć działania zmierzające do wprowadzenia przez Turcję rozwiązania systemowego, zapewniającego umieszczanie podpisu na dokumencie (system powinien generować w polu 12 faksymilę podpisu). Do czasu zmiany systemu przez tureckie władze celne zaleca się uzyskiwanie tradycyjnie wystawionych dokumentów.

Źródło: Departament Ceł MF

   Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×