16 czerwca 2019

Cło i Finanse » Cło

BCC proponuje zmiany w projekcie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

BCC proponuje zmiany w projekcie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
Celem nowelizacji ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej jest w założeniu usprawnienie realizacji zadań ustawowych KAS, czyli realizacji dochodów z podatków i innych należności, a tym samym zwiększenie skuteczności zwalczania szarej strefy oraz wyłudzeń podatkowych.

Zgodnie z uzasadnieniem do proponowanej regulacji, w osiągnięciu tego celu ma pomóc zwiększenie uprawnień organów podatkowych w zakresie kontroli tak, aby ich prowadzenie było łatwiejsze i bardziej efektywne dla organów KAS.

W ocenie BCC, wiele z zaproponowanych w projekcie rozwiązań należy ocenić pozytywnie. Przygotowywana zmiana ustawy o KAS wydaje się potrzebna i ma na celu ograniczenie szarej strefy oraz ogólne usprawnienie funkcjonowania administracji skarbowej.

Dostrzegamy jednak, że projekt przewiduje również rozwiązania mogące budzić wątpliwości co do ich celowości, które są co najmniej kontrowersyjne i wydają się być przygotowane w pośpiechu. Tym bardziej, że budzące wątpliwości rozwiązania (szczegóły w załączeniu) nie poprawią walki ze szarą strefą, a jedynie utrudnią prowadzenie działalności gospodarczej przez uczciwych przedsiębiorców. BCC proponuje dopracować projekt, w szczególności w zakresie rozwiązań, których wprowadzenie w obecnej formie nie wydaje się uzasadnione.

Z punktu widzenia przedsiębiorcy/podatnika:
W ocenie BCC, niezmiernie istotnym jest uszczelnienie systemu rejestracji podatników VAT poprzez wyeliminowanie możliwości zarejestrowania podmiotów, wobec których orzeczony został zakaz prowadzenia działalności gospodarczej – powinno się to przełożyć na dalsze zwiększenie poziomu zaufania podatników do danych zawartych w rejestrze.

Tak jak zostało wskazane w uzasadnieniu ww. zmian – rejestr podatników VAT jest dla partnerów handlowych podstawą weryfikacji kontrahentów. Tym samym, dzięki kolejnym zmianom w zakresie uszczelnienia systemu rejestracji podatników VAT, BCC oczekuje, że również organy podatkowe weryfikację kontrahentów w rejestrze będą postrzegać jako istotny element w dochowaniu należytej staranności kupieckiej (a nie jak to się częstokroć zdarza – jedynie formalny element nie mający na nią wpływu).

Zwracamy uwagę na zmianę w zakresie zasad wszczęcia kontroli celno-skarbowej – wprowadzana zmiana w postaci dodania do art. 62 ustępu 3a umożliwi bowiem rozpoczęcie kontroli nawet poprzez okazanie legitymacji służbowej osobie czynnej w lokalu przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 97 Kodeksu Cywilnego.
Jednocześnie, w takim przypadku organ będzie zobowiązany doręczyć upoważnienie do przeprowadzenia kontroli „bez zbędnej zwłoki”. Niedookreśloność sformułowania „bez zbędnej zwłoki” może zatem sprawić, że kontrolujący rozpoczną kontrolę bez wiedzy osób reprezentujących kontrolowanego, a jednocześnie doręczenie upoważnienia może nastąpić na długo po faktycznym zakończeniu czynności przez kontrolujących.

W związku z tym, BCC proponuje wprowadzenie do powyższej regulacji ściśle określonego, odpowiednio krótkiego terminu na doręczenie kontrolowanemu upoważnienia, a dopiero w przypadku niemożności doręczenia upoważnienia w tym terminie z przyczyn obiektywnych (przykładowo – osoby reprezentujące kontrolowanego przebywają w sprawach służbowych za granicą) doręczenie powinno następować bez zbędnej zwłoki.

Podobnie, wątpliwości budzić może zmiana polegającą na ograniczeniu prawa podatnika do korekty deklaracji po zakończeniu kontroli celno-skarbowej. W obecnym stanie prawnym po zakończeniu kontroli podatnik ma prawo do korekty deklaracji podatkowej przed upływem 14 dni od doręczenia wyniku kontroli w celu skorygowania wykazanych nieprawidłowości zgodnie z ustaleniami. Jednocześnie jednak, w przypadku gdyby po dalszym rozważeniu złożonej korekty podatnik powziął wątpliwość co do jej zasadności, może on złożyć ponowną korektę w tym samym zakresie.

Nowelizacją art. 83 ustawy o KAS projektodawca zmierza natomiast do odebrania podatnikowi tej możliwości, co zdaniem BCC nie jest uzasadnione, na co zdaje się wskazywać również treść uzasadnienia projektu – w której brakuje wskazania konkretnego celu wprowadzenia takiej regulacji.

BCC proponuje również doprecyzowanie przepisu wprowadzającego powyższe rozwiązanie (art. 83 ust. 1c ustawy o KAS) ponieważ, wskazując na niemożność złożenia korekty, posługuje się on sformułowaniem „po zakończeniu postępowania”, podczas gdy prawidłowo powinien on wskazywać na kontrolę celno-skarbową (odwołanie zawarte w przepisie prawidłowo kieruje do art. 82 ust. 1 ustawy o KAS, używa jedynie niepoprawnego sformułowania).
BCC

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×