19 czerwca 2018

Cło i Finanse » Ubezpieczenia

Ubezpieczenie cargo – kiedy otrzymamy odszkodowanie za zniszczony ładunek

Ubezpieczenie cargo – kiedy otrzymamy odszkodowanie za zniszczony ładunekCzym jest ubezpieczenie cargo?
Cargo jest ubezpieczeniem mienia przewożonego w transporcie krajowym lub międzynarodowym, przy wykorzystaniu różnych rodzajów środków przewozu, tj. samochodowego, morskiego, lotniczego, kolejowego oraz środków żeglugi śródlądowej. Nie ma przy tym znaczenia czy towar przewozimy w transporcie własnym, czy korzystamy z usług profesjonalnego przewoźnika. Polisa cargo ma przede wszystkim za zadanie chronić towar od utraty, ubytku czy uszkodzenia na całej trasie przewozu, jak również w trakcie koniecznych czynności przeładunkowych. W zależności od postanowień Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (dalej jako „OWU”) ochrona ubezpieczeniowa może również obejmować składowanie ładunków/towarów w magazynach portowych, celnych, przewoźnika i spedytora w okresie nie objętym ubezpieczeniem na czas transportu.


Ubezpieczenie OC dla przewoźników

Dla kogo?
Ubezpieczenie cargo jest przeznaczone przede wszystkim dla przedsiębiorców, którzy w ramach swojej działalności sprowadzają lub wysyłają regularnie wartościowe towary i w związku z tym są narażeni na powstanie szkody w trakcie realizacji transportu. Umowy ubezpieczenia zawiera się z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, osobami prawnymi, oraz jednostkami organizacyjnymi nie będącymi osobami prawnymi.

Przedmiot ubezpieczenia cargo
Przedmiotem ubezpieczenia jest określone w umowie mienie przewożone w transporcie krajowym lub międzynarodowym. Niestety, nie każdy ładunek zostanie przez dany zakład ubezpieczeń objęty ochroną. Należy zwrócić więc uwagę, jakiego rodzaju towaru nie obejmuje ubezpieczenie.
W OWU będzie można znaleźć postanowienia, iż ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:
 • towarów niebezpiecznych;
 • zwłok lub szczątków zwłok ludzkich;
 • żywych zwierząt;
 • towarów łatwo psujących się, towarów szybko psujących się (szybko psujących się artykułów żywnościowych);
 • mienia uszkodzonego;
 • dzieł sztuki, przedmiotów o znacznej wartości naukowej, kulturalnej, artystycznej oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych, przedmiotów mających wartość kolekcjonerską, a także wszelkich dokumentów;
 • wartości pieniężnych, tj. krajowych i zagranicznych środków płatniczych, czeków, weksli i innych dokumentów zastępujących w obrocie gotówkę, akcji, obligacji i bonów skarbowych w postaci materialnej, świadectw udziałowych, żetonów i kart telefonicznych, losów loteryjnych, biletów komunikacyjnych, znaków skarbowych akcyzy;
 • metali szlachetnych, platyny, złota, srebra oraz wyrobów z tych metali, kamieni szlachetnych i półszlachetnych oraz pereł;
 • mienia przewożonego jako bagaż podręczny;
 • mienia przeznaczonego do sprzedaży w ramach handlu obwoźnego (obnośnego);
 • substancji chemicznych, mikroorganizmów, wirusów, bakterii, toksyn, mających zastosowanie do rozwoju lub produkcji broni chemicznej lub biologicznej;
 • broni, amunicji, materiałów wybuchowych;
 • przesyłek pocztowych;
 • odpadów.
Zakres ubezpieczenia
Zakres ubezpieczenia cargo uzależniony jest zazwyczaj od OWU oraz rodzaju transportu (tj. czy mamy do czynienia z transportem międzynarodowym czy krajowym). Ponadto, w przypadku, gdy towar przewożony jest własnym środkiem transportu, ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zazwyczaj od momentu zakończenia załadunku na środek transportu w miejscu nadania i rozpoczęcia przewozu,  do momentu dostarczenia do miejsca przeznaczenia, ale jeszcze przed rozpoczęciem wyładunku. W sytuacji, gdy korzystamy z usług profesjonalnego przewoźnika, ochrona ubezpieczeniowa powstaje od chwili przyjęcia przez przewoźnika mienia, w miejscu nadania, przez sam transport i przewóz, aż do chwili wydania przewożonego mienia odbiorcy wskazanemu w dokumencie przewozowym.
Zakład ubezpieczeń zwykle obejmuje odpowiedzialnością ubezpieczeniową szkody powstałe wskutek: eksplozji; pożaru; uderzenia pioruna; huraganu; powodzi; lawiny; zapadania się ziemi; wypadku środka transportu; rozboju (rabunku); kradzieży z włamaniem; kradzieży będącej następstwem wypadku środka transportu; gradu; wandalizmu oraz trzęsienia ziemi.
Najczęściej zakłady ubezpieczeń oferują kilka wariantów ubezpieczeń (np. podstawowy bądź pełny zakres ubezpieczenia). Nadmienić także należy, że w międzynarodowych ubezpieczeniach ładunkowych stosowane są Instytutowe Klauzule Ładunkowe (Institute Cargo Clauses), mające charakter uniwersalny (np. Instytutowe Klauzule Ładunkowe (A) 1/1/82, Institute Cargo Clauses (A) 1/1/82).
Ponadto, pamiętać należy, że umowa ubezpieczenia określa górną granicę odpowiedzialności (tzw. limit odpowiedzialności) danego zakładu ubezpieczeń z tytułu szkody powstałej na jednym środku transportu, który to najczęściej stanowi określona w umowie ubezpieczenia maksymalna wartość przewożonego mienia na jeden środek transportu.
  |str. 1| 2 | Następna

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×