23 lutego 2020

Informator TSL » Definicje pojęć spedycyjnych

PWPW wyprodukuje i rozprowadzi ADR

PWPW wyprodukuje i rozprowadzi ADR
Podpisanie umowy dotyczącej produkcji oraz dystrybucji blankietów zaświadczeń ADR
Dzisiaj (31 stycznia 2013 r.) minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej zawarł umowę z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. (PWPW), której przedmiotem jest produkcja oraz dystrybucja blankietów zaświadczeń ADR.
Szczegóły dotyczące zasad składania zamówień oraz sposobu ich realizacji zostaną ustalone w umowach zawartych pomiędzy PWPW a każdym marszałkiem województwa oraz szefem inspektoratu wsparcia sił zbrojnych.

Od 1 lipca obowiązują nowe przepisy ADR

Od 1 do 5 lutego 2013 r. PWPW przeprowadzi konsultacje w zakresie uruchomienia punktu kontaktowego, niezbędnego do uruchomienia produkcji blankietów zaświadczeń ADR. W celu zaprezentowania proponowanych rozwiązań organizacyjno-technicznych w zakresie składania zamówień na wytworzenie i dostarczenie blankietów zaświadczeń ADR, PWPW zorganizuje spotkanie z przedstawicielami marszałków województw i szefa inspektoratu wsparcia sił zbrojnych.

Przypomnijmy
Konwencja ADR to europejska umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych. Sporządzono ją w Genewie 30 września 1957 roku. Polska ratyfikowała tę konwencję w 1975 roku. Obowiązuje ona obecnie w 44 krajach. Przepisy konwencji ADR nowelizowane są co dwa lata w roku nieparzystym. Od 1 stycznia danego roku można ją przyjmować nieobligatoryjnie (nieobowiązkowo; z możliwością stosowania poprzedniej wersji konwencji), zaś od 1 lipca danego roku –obligatoryjnie (obowiązkowo).
Konwencja ADR składa się z umowy właściwej, a także załączników A i B, stanowiących jej integralną część. W umowie właściwej określone są stosunki prawne pomiędzy uczestniczącymi krajami. Natomiast w załącznikach zawarte są przepisy regulujące warunki międzynarodowego transportu drogowego poszczególnych materiałów niebezpiecznych.
Załącznik A przedstawia podział produkowanych na świecie materiałów niebezpiecznych (13 klas zagrożeń), jak również szczegółową klasyfikację tych towarów w poszczególnych klasach:
Ostatnie istotne zmiany obowiązują od 1 lipca 2009 r.

jagr./MT

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×