20 stycznia 2019

Konfitury » Czy wiesz, że...

Mediacjeeizby.pl - nowa platforma ODR na polskim rynku

Mediacjeeizby.pl - nowa platforma ODR na polskim rynku
Sądowe rozwiązanie konfliktów jest zarówno kosztowne, jak i czasochłonne. Jest to szczególnie dotkliwe, kiedy sprawa dotyczy internetowych sporów z kontrahentami e-commerce lub firmami działającymi on-line i często nie wiadomo, który sąd jest odpowiedni do skierowania sprawy ze względu na swoją właściwość miejscową.

W opinii Izby Gospodarki Elektronicznej, najbardziej efektywnym sposobem na wyjście z kryzysowej sytuacji stron uwikłanych w spór oraz znalezienia rozwiązania satysfakcjonującego dla wszystkich jest mediacja. E-Izba została wpisana przez UOKiK na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów.

Stworzono platformę mediacjeeizby.pl, która powstała z myślą o pomocy przedsiębiorcom oraz konsumentom w rozwiązywaniu potencjalnych sporów, z którymi już sobie nie radzą na drodze bezpośredniej komunikacji, a co do których za ostateczność uznają rozwiązywanie ich na drodze sądowej. Z platformy ODR mogą korzystać zarówno konsumenci mieszkający w krajach Unii Europejskiej, jak i przedsiębiorcy z siedzibą w UE, którzy zawierają krajowe oraz transgraniczne transakcje internetowe.
Platforma jest w języku polskim.

- Zadaniem mediatora jest ustalenie tego, co się między stronami wydarzyło; na czym polega problem. Mediator nie narzuca żadnego rozwiązania, powinno być ono wypracowane przez strony. Mediatora obowiązuje poufność - wskazuje mec. Robert Sowiński, partner w Kancelarii Sowiński i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych i Doradcy Podatkowego, który jest głównym mediatorem e-Izby.

Jak przekonuje mecenas, korzyściami płynącymi z podjętej mediacji jest nie tylko ugoda stron, ale też odbudowanie zaufania czy umiejętność prowadzenia rozmowy.

Skarga przez Internet
Konsument może złożyć skargę w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług, zawieranych przez Internet z przedsiębiorcami z krajów należących do Unii Europejskiej. Skargę można złożyć przez formularz na www.mediacjeeizby.pl.
Przedsiębiorca nie ma obowiązku korzystać z alternatywnych metod rozwiązywania sporów i może odmówić współpracy z konsumentem.

Nie należy jednak czekać, aż problem przerośnie strony. Forma pozasądowego rozwiązywania sporów jest obecnie najbardziej atrakcyjną formą rozwiązywania problemów. Wejście ze sporem na drogę sądową powinno być ostatecznością  -  mówi Patrycja Sass-Staniszewska, prezes Zarządu Izby Gospodarki Elektronicznej, właściciela mediacjeeizby.pl

Szybka ścieżka
Postępowanie mediacyjne nie jest długie. Z reguły trwa 90 dni. Organ rozstrzygający spór, po zakończeniu pozasądowego postępowania dotyczącego rozwiązania sporów konsumenckich, przedstawia stronom jego wyniki. Wskazany termin zostanie przedłużony tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy istota sporu jest szczególnie skomplikowana. 

Jak zatem przebiega proces rozwiazywania sporów za pośrednictwem mediacjeeizby.pl?
Rozwiązywanie sporów odbywa się online, w 4 etapach:
  • Złożenie skargi
  • Wspólne wybranie przez strony sporu organu, który ma rozstrzygnąć spór
  • Rozpatrzenie skargi przez organ rozstrzygający spory
  • Wynik i zamknięcie skargi w systemie.
Obecnie platforma mediacjeeizby.pl jest wspierana przez 4 mediatorów.

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×