26 maja 2018

Konfitury » Z notatnika aspiranta

Transport 50 ton nielegalnych odpadów

Transport 50 ton nielegalnych odpadów ... ujawniony na ziemi kłodzkiej
22 marca 2017 r. na drodze krajowej nr 8 w Jeleniowie k/Kudowy – Zdroju (powiat kłodzki, woj. dolnośląskie) inspektorzy z kłodzkiego oddziału dolnośląskiej ITD  zatrzymali do kontroli drogowej dwa pojazdy należące do polskiego przewoźnika.
W wyniku oględzin ładowni obu pojazdów oraz okazanych przez kierowców dokumentów stwierdzono, iż  pojazdami wykonywany jest  międzynarodowy transport drogowy rzeczy z Niemiec do Polski. Ponadto, przy współudziale inspektorów z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu – Delegatura w Wałbrzychu oraz funkcjonariusza Placówki w Kłodzku Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej ustalono, iż pojazdami tymi wykonywane jest transgraniczne przemieszczanie odpadów o kodzie 19 12 04 tj. tworzywa sztuczne i guma. W trakcie kontroli kierowcy okazali na żądanie kontrolujących formularz stanowiący załącznik VII Rozporządzenia (WE) NR 1013/2006 Parlamentu Europejskiego I Rady z 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów, zgodnie z którym przemieszczenie odpadów odbywało się z Niemiec do Polski celem dokonania ich odzysku. Kontrola wykazała, iż przewożony ładunek nie stanowi zadeklarowanego odpadu o kodzie 19 12 04 lecz odpad o kodzie 19 12 10 tj. odpady palne (paliwo alternatywne).

Kierowcy nie okazali wymaganych dokumentów tj. formularza zgłoszeniowego/ notyfikacyjnego, formularza przemieszczenia/ śledzenia przesyłki oraz stosownej decyzji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska jak również innych zainteresowanych organów, wymaganych w związku z wykonywanym transgranicznym przemieszczaniem odpadów. Ponadto ustalono, iż odbiorca ładunku nie posiadał stosownej zgody wydanej przez GIOŚ na sprowadzanie do Polski tego typu odpadów.
Wobec powyższego stwierdzono naruszenie określone pod lp. 4.5 w załączniku nr 3 do ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym tj. „Wwóz odpadów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez wymaganego zezwolenia” zagrożone karą 10000 zł.
Ponadto, zgodnie z ustawowym obowiązkiem, w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia przestępstwa wskazanego w art. 183§1 i 4 Kodeksu Karnego o sprawie powiadomiono policję. 
Do czasu ustania nieprawidłowości oraz zakończenia  postępowania administracyjnego wszczętego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska,  w związku z ujawnieniem nielegalnego przewozu odpadów z Niemiec do Polski pojazdy usunięto na parking strzeżony wyznaczony przez Starostę Kłodzkiego.
Powyżej stwierdzona nieprawidłowość zagrożona jest karą pieniężną od 50.000 do 300.000 zł nakładaną w postępowaniu administracyjnym. Ponadto zgodnie z art. 183§1 KK  kto wbrew przepisom składuje, usuwa, przetwarza, dokonuje odzysku, unieszkodliwia albo transportuje odpady lub substancje w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu wielu osób lub spowodować zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Na podstawie art. 183§4 KK karze określonej powyżej podlega, kto wbrew przepisom przywozi odpady z zagranicy lub wywozi odpady za granicę.
Są to już kolejne w tym roku przypadki ujawnionymi przez dolnośląskich inspektorów nielegalnymi  przemieszczaniami  odpadów.
W oparciu o obowiązujące przepisy do zadań Inspekcji Transportu Drogowego należy m. in. kontrola przewozu  odpadów, co realizowane jest konsekwentnie od wielu lat. Obowiązujące na terenie Polski oraz UE obostrzenia w transporcie odpadów mają przeciwdziałać nielegalnemu oraz niekontrolowanemu ich napływowi zarówno na teren UE z zewnątrz jak i na teren poszczególnych państw. Z uwagi na wysokie koszty utylizacji oraz odzysku odpadów w krajach tzw. „Starej Unii” opłacane jest ich przewożenie m. in. do Polski.
Daniel Woźniak
Naczelnik Wydziału Inspekcji
WITD we Wrocławiu

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza


 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności×