24 maja 2018

Praca » Czas pracy kierowców

Nowy wzór zaświadczenia o czasie pracy kierowców

Nowy wzór zaświadczenia o czasie pracy kierowcówRządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy o transporcie drogowym
W Sejmie znalazł się jest rządowy projekt, który przewiduje m. in. zastąpienia formularza zaświadczenia o czasie pracy kierowców rozszerzonym wzorem, który będzie wystawiany, gdy kierowca przebywał na zwolnieniu lekarskim, urlopie wypoczynkowym, miał czas wolny od pracy lub odpoczywał, prowadził pojazd wyłączony z zakresu stosowania rozporządzenia (WE) nr 561/2006 lub AETR, wykonywał inną pracę niż prowadzenie pojazdu lub pozostawał w gotowości.


Nowy formularz „Zaświadczenia o działalności kierowcy”

Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej, bowiem zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3821/85 z 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (Dz. Urz. WE L 370 z 31.12.1985, str. 8, z późn. zm.), kierowca wykonujący przewozy drogowe jest zobowiązany do rejestrowania za pomocą zainstalowanego w pojeździe tachografu (cyfrowego lub analogowego) wykonywanych przez siebie czynności.
Pod tym pojęciem należy rozumieć takie czynności, jak: czas prowadzenia pojazdu, przerwy w pracy i okresy dziennego odpoczynku, okresy gotowości oraz czynności określonych jako inna praca.
A inna praca, to m,in.: załadunek, rozładunek, pomaganie pasażerom we wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu, sprzątanie i konserwację techniczną, każdą inną pracę zmierzającą do zapewnienia bezpieczeństwa pojazdu, jego ładunku i pasażerów lub do wypełnienia ustawowych lub wykonawczych zobowiązań bezpośrednio związanych z trwającą operacją transportową, włącznie z nadzorowaniem załadunku i rozładunku, formalnościami administracyjnymi z policją, cłem, urzędnikami imigracyjnymi itd.).

Co i komu musi okazać kierowca
Kierowca, zgodnie z art. 15 przywołanego rozporządzenia Rady - na żądanie funkcjonariuszy służb kontrolnych, musi okazać, za bieżący dzień i poprzednie 28 dni, wykresówki – jeżeli pojazd jest wyposażony w tachograf analogowy, lub wydruki i kartę kierowcy – jeżeli pojazd jest wyposażony w tachograf cyfrowy.
Na podstawie przedstawionych danych funkcjonariusz ustala, czy kierowca przestrzega przepisów o czasie prowadzenia pojazdu, przerwach w pracy i okresach dziennego odpoczynku. Okresy, w których kierowca przebywał na zwolnieniu lekarskim lub na urlopie wypoczynkowym lub gdy prowadził inny pojazd wyłączony z zakresu stosowania rozporządzenia (WE) nr 561/2006, są dokumentowane zaświadczeniem określonym w decyzji Komisji 2007/230/WE z 12 kwietnia 2007 r. w sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym (Dz. Urz. UE L 99 z 14.04.2007, str. 14, z późn. zm.).
Pracodawca wystawia kierowcy stosowne zaświadczenie przed rozpoczęciem przewozu drogowego, zgodnie z art. 31 ust. 2a ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. Nr 92, poz. 879, z późn. zm.). Ponadto, stosownie do art. 31 ust. 1 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców, pracodawca może wystawić kierowcy zaświadczenie wskazujące przyczynę nieposiadania wykresówek, nieużytkowania karty kierowcy lub niesporządzenia wydruków z tachografu.

Winieta tygodniowa, jak miesięczna
Zaświadczenie wymogi formalne
Zaświadczenie nie ma określonego formatu, ale musi zawierać następujące dane:
imię i nazwisko kierowcy, okres, którego dotyczy, wskazanie przyczyny nieposiadania wykresówek, nieużytkowania karty kierowcy lub niesporządzenia wydruków, o których mowa w art. 15 ust. 7 rozporządzenia (EWG) nr 3821/85, miejsce i datę wystawienia, podpis pracodawcy lub podmiotu, na rzecz którego kierowca wykonywał przewóz.
Zaświadczenie to może być stosowane tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Brak wykresówek lub wydruków z tachografu cyfrowego oraz brak zaświadczeń dokumentujących działalność kierowcy inną niż zarejestrowana na wykresówce lub w karcie kierowcy podlega karze, której wysokość określa załącznik do ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.).
Celem projektowanej ustawy jest zastąpienie, stosowanego na podstawie art. 31 ust. 2a i 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców formularza zaświadczenia określonego w pierwotnym tekście decyzji 2007/230/WE, nowym – rozszerzonym wzorem zaświadczenia określonym w decyzji 2009/959/UE, zmieniającej ww. decyzję 2007/230/WE.

Nowy wzór zaświadczenia będzie wystawiany, gdy kierowca:
  • przebywał na zwolnieniu lekarskim,
  • przebywał na urlopie wypoczynkowym,
  • miał czas wolny od pracy lub odpoczywał,
  • prowadził pojazd wyłączony z zakresu stosowania rozporządzenia (WE) nr 561/2006 lub AETR,
  • wykonywał inną pracę niż prowadzenie pojazdu,
  • pozostawał w gotowości.
Oznacza to, że nowy formularz można stosować także w trzech dodatkowych, oprócz wymienionych w obecnie obowiązującym art. 31 ust. 2a ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców przypadkach, tj. gdy kierowca miał czas wolny od pracy lub odpoczywał, wykonywał inną pracę niż prowadzenie pojazdu lub gdy pozostawał w gotowości do wykonywania pracy.
  |str. 1| 2 | Następna

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza


 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności×