20 czerwca 2018

Praca » Czas pracy kierowców

Jeszcze raz na temat czasu pracy kierowców w Wielkiej Brytanii

Jeszcze raz na temat czasu pracy kierowców w Wielkiej BrytaniiW uzupełnieniu do wcześniejszej korespondencji otrzymanej z Komisji Europejskiej odnośnie czasowego złagodzenia stosowania przepisów regulujących aktywność pracy kierowców na terytorium Wielkiej Brytanii w związku z remontem i czasowym zamknięciem mostu drogowego Forth Road Bridge w Szkocji, poniżej przekazujemy do wiadomości najważniejsze postanowienia Decyzji Komisji Europejskiej zezwalającej na czasowe złagodzenie stosowania przepisów regulujących aktywność pracy kierowców na terytorium Wielkiej Brytanii zgodnie z art. 14 ust. 2 Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85.


Brytyjczycy łagodzą „czas pracy” kierowców

1. Czasowe złagodzenie stosowania przepisów regulujących aktywność pracy kierowców ma zastosowanie do kierowców zaangażowanych w realizację operacji transportowych pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 7,5 tony przebiegających drogami objazdowymi A985, M876, M9 oraz M90 przez i poza hrabstwo Fife oraz region Lothians.
2. Przedmiotowe złagodzenie stosowania przepisów obowiązuje w okresie od 7.01 do 15.02.2016.
3. Odstępstwo stosuje się na zasadach jednostkowych, przy zachowaniu niezbędnego minimum, bez uszczerbku dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zachowane muszą być wszelkie środki bezpieczeństwa.
4. Dla celów kontroli kierowcy korzystający z odstępstwa zobowiązani są do udokumentowania tego faktu poprzez opisanie przyczyny przekroczenia obowiązujących limitów czasowych na odwrocie wykresówki lub wydruku.  Ponadto, odstępstwo powinno być stosowane bez uszczerbku dla przepisów Dyrektywy 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Radyz dnia 11 marca 2002 r.w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego.
Szczegóły czasowego złagodzenia stosowania przepisów regulujących aktywność pracy kierowców zakładają, że:
  • maksymalny dzienny czas prowadzenia pojazdu (art. 6 ust. 1) nie może przekroczyć 11h;
  • tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 60h (art. 6 ust. 2), zaś łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie może przekroczyć 110h (art. 6 ust. 3);
  • wymagany okres przerwy (art. 7) oraz wymagane dzienne okresy odpoczynku (art. 8) pozostają bez zmian i są egzekwowane w trakcie kontroli bez zmian.
jagr./GITD

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza


 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×