22 czerwca 2018

Praca » Jak zostać agentem celnym?

Wpis na listę agentów celnych

Wpis na listę agentów celnych... w uzgodnieniach międzyresortowych
Jak poinformowała Służba Celna - projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wpisu na listę agentów celnych został skierowany do uzgodnień z członkami Rady Ministrów oraz szefem kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Projekt określa sposób prowadzenia listy agentów celnych, tryb dokonywania wpisu na listę oraz dokumenty dołączane do wniosku o wpis. Lista agentów celnych będzie prowadzona w formie elektronicznej przez wyznaczonego dyrektora izby celnej. Wpis na listę będzie obejmował: numer i datę wpisu, imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer ewidencyjny PESEL, o ile został nadany oraz, w stosownych przypadkach, numer i datę decyzji o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego.


Agent celny po deregulacji

Do pisemnego wniosku o wpis na listę agentów celnych, zawierającego oprócz powyższych danych także oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, trzeba będzie dołączyć dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie lub co najmniej trzyletnie doświadczenie w sprawach celnych oraz aktualną informację o niekaralności.
X Polecamy artykuł:
Ivan Hofmann nowym CEO GLS w USA

W ramach konsultacji publicznych projekt został przekazany członkom Rady Konsultacyjnej Służby Celnej, reprezentującym środowiska gospodarcze i naukowe, w celu przedstawienia ich stanowiska.
Projekt rozporządzenia został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, gdzie można śledzić przebieg procesu legislacyjnego:
jagr./MF

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza


 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×