19 kwietnia 2018

Praca » Prawo pracy

Pracodawcy o radzie dialogu społecznego

Pracodawcy o radzie dialogu społecznegoStanowisko Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego
Ocen ogólna
W pełni popieramy potrzebę rozwiązania aktualnych problemów związanych z wyczerpaniem środków finansowych przewidzianych na działalność Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego. Zagadnienie to było także wielokrotnie dyskutowane podczas posiedzeń Rady Dialogu Społecznego. Jednak propozycję zawartą w przekazanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekcie ustawy o zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, uznajemy za zbyt daleko idącą. Albowiem nie odnosi się ona jedynie do kwestii finansowania funkcjonowania gremiów regionalnych, ale także ingeruje w ich właściwość podmiotową. Co więcej, zaproponowane rozwiązanie budzi zastrzeżenia wśród samych zainteresowanych, czyli członków Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego.


Zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego

Zwracamy uwagę na to, że konsekwencją projektowanej zmiany będzie uchylenie kluczowych regulacji dotyczących Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego, które zostały wypracowane przez partnerów społecznych w ramach negocjacji nad nową formułą dialogu społecznego. Oznacza to powrót do stanu prawnego  sprzed ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (dalej: ustawa), czyli de facto do przepisów ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego. Uważamy, że byłoby to sprzeczne z porozumieniem zawartym w Dobieszkowie  21 marca 2015 r.
Z uwagi na to, iż nowa ustawa weszła w życie niespełna rok temu, a dialog w regionach dopiero niedawno został odbudowany, zmianę zaproponowaną w projekcie nowelizacji uznajemy za przedwczesną. Ponadto przypominamy o tym, że zgodnie z art. 87 ww. ustawy, po upływie dwóch lat jej obowiązywania, Rada Dialogu Społecznego ma dokonać oceny funkcjonowania tych przepisów i przedstawić Prezydentowi RP rekomendacje odpowiednich zmian prawnych.

Uwagi szczegółowe
Zgodnie z art. 41, ust. 4 ustawy, tworzenie i zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, zleconym marszałkowi województwa i finansowanym w drodze dotacji celowej. W art. 88, ust. 1, pkt 2 ustawy, zostały natomiast przewidziane maksymalne limity wydatków na ten cel na lata 2016-2025. W części 85. „wojewodowie” na rok 2016 wydzielono kwotę 745 tys. zł, która już w okresie pierwszych miesięcy funkcjonowania 16 Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego okazała się niewystarczająca. Rozwiązaniem problemu braku środków finansowych na działalność gremiów regionalnych, zgodnie z propozycją projektodawcy, ma być przeniesienie tych instytucji spod kompetencji marszałków do wojewodów. Wówczas obowiązek zapewnienia funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego należałby do wojewody, a jego realizacja stanowiłaby zadanie własne z zakresu administracji rządowej. Taka zmiana nie wymagałaby konieczności zwiększenia środków finansowych na działalność regionalnych gremiów dialogu społecznego.
Ponadto, zgodnie z projektem, do właściwości wojewodów miałaby zostać przeniesiona nie tylko kwestia finansowania funkcjonowania wojewódzkich rad, ale także obsługa ich prac oraz powoływanie i odwoływanie członków. Zatem przygotowana nowelizacja ma dużo szerszy zakres przedmiotowy niż tylko rozwiązanie bieżących problemów związanych z koniecznością zapewnienia odpowiednich środków na działalność instytucji dialogu regionalnego.

Podkreślenia wymaga fakt, że nasi przedstawiciele w Wojewódzkich Radach Dialogu Społecznego nie sygnalizują problemów związanych z funkcjonowaniem tych gremiów przy marszałkach województwa. Współpraca pomiędzy tymi organami przebiega sprawnie, co pozytywnie rokuje na przyszłość. Tym samym na ten moment nie ma podstaw (natury praktycznej) do dokonywania tak daleko idących zmian, jak te zaproponowane w przedmiotowej nowelizacji. 
Przypominamy również o tym, iż przesuniecie regionalnych instytucji dialogu z kompetencji wojewodów do marszałków miało swoje uzasadnienie we wcześniejszych negatywnych praktykach, wynikających z funkcjonowania takiego rozwiązania na gruncie poprzednich przepisów. Dlatego, aby je ukrócić oraz doprowadzić do rozwoju dialogu na poziomie wojewódzkim, partnerzy społeczny zaproponowali usytuowanie tych gremiów właśnie przy marszałkach, którzy mają istotny wpływ na sprawy społeczno-gospodarcze w regionie. Ostrzegamy, że powrót do regulacji obowiązującej na gruncie ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego, może  spowodować marginalizację Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego. Oznaczałoby to kontynuację negatywnych doświadczeń i problemów, których chcieliśmy uniknąć  poprzez wprowadzenie nowej ustawy.
Co więcej, zaproponowane rozwiązanie implikuje kolejne trudności organizacyjne. Dotknęłyby one wojewódzkich rad, marszałków oraz wojewodów. Stwarza to ryzyko destabilizacji prac gremiów regionalnych i zawieszenia dialogu społecznego.
Konieczne byłoby wydzielenie u wojewodów odpowiednich komórek organizacyjnych, które odpowiadałyby za pracę Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego oraz zatrudnienie bądź przeszkolenie w tym celu pracowników. Biorąc pod uwagę fakt, że nie dalej niż pół roku temu gremia regionalne dopiero na nowo rozpoczęły swoją działalność,  wprowadzanie względem nich kolejnych zmian dotyczących organizacji i funkcjonowania, trudno uznać za racjonalne. Byłoby to także niemożliwe do realizacji w terminie 14-dniowym, o którym stanowi projektowana nowelizacja w art. 2 ust.2.
Z uwagi na powyższe zastrzeżenia, sceptycznie odnosimy się do przedstawionej w projekcie ustawy zmiany dotyczącej podległości organizacyjno-finansowej Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego. W naszej ocenie, aby rozwiązać problem braku środków na działalność gremiów regionalnych, warto rozważyć przypisanie marszałkom zadania związanego z utrzymaniem funkcjonowania wojewódzkich rad, jako zadania własnego z zakresu samorządu województwa. Taką modyfikację przepisów postulują również sami przedstawiciele Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego.

Nie zgłaszamy natomiast zastrzeżeń do przedstawionej w projekcie propozycji nowego brzmienia art. 28, ust. 3 ustawy. Ma ona bowiem na celu usunięcie niezgodności tego przepisu z treścią art. 27 ust. 1 pkt 2 ustawy. Na gruncie obecnej regulacji przy podejmowaniu uchwał przez Radę Dialogu Społecznego stanowisko strony rządowej jest przyjmowane jednomyślnie przez obecnych na posiedzeniu przedstawicieli Rady Ministrów. Tymczasem przedstawicielami strony rządowej w Radzie są nie tylko członkowie Rady Ministrów, ale także wiceministrowie w randze sekretarza i podsekretarza stanu (tj. przedstawiciel ministra właściwego do spraw pracy odpowiedzialny za dialogu społeczny oraz przedstawiciel ministra właściwego do spraw finansów publicznych odpowiedzialny za budżet). Ujednolicenie przepisów w tym zakresie, mające na celu uniknięcie wątpliwości interpretacyjnych co do podejmowania uchwał przez Radę Dialogu Społecznego, uznajemy za jak najbardziej zasadne.

Naszym zdaniem, jeśli ustawa o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego miałaby zostać zmieniona, to warto również rozważyć wprowadzenie pewnej modyfikacji w jej art. 30. Dotyczy on podejmowania przez Radę uchwał w drodze głosowania korespondencyjnego. Przepis ten odnosi się jednak jedynie do uchwał Rady, a powinien także uwzględniać uchwały strony pracowników i pracodawców. Z dotychczasowej praktyki funkcjonowania Rady Dialogu Społecznego wynika, że instrument ten jest wykorzystywany dość często. Dlatego w celu usprawnienia działalności Rady, a także ułatwienia partnerom społecznych podejmowania wspólnych stanowisk, zasadne jest umożliwienie im przyjmowania uchwał również w drodze głosowania korespondencyjnego. 
Pracodawcy RP

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza


 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności×