22 maja 2018

Więcej pracy w niepołomickim zakładzie MAN-a


Wczoraj (10 maja 2011 r.) Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie sposobu rozliczenia zobowiązań firmy MAN Trucks, wynikających z programu wieloletniego MG pod nazwą „Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez MAN Trucks sp. z o.o. w Niepołomicach k. Krakowa pod nazwą: MAN Zakład Montażu Ciężarówek, w latach 2006-2008”.
Uchwała Rady Ministrów z 2 sierpnia 2005 r. ustanowiła dla inwestycji realizowanej przez firmę MAN Trucks sp. z o.o. w Niepołomicach program wieloletni. Zgodnie z programem, firma zobowiązała się do nakładów inwestycyjnych w wysokości 383 016 609 zł i utworzenia 650 nowych miejsc pracy. Całkowite wsparcie budżetu ustalono na kwotę 52 494 007 zł.
[ban]
Więcej MAN-a w SSE Starachowice

Spółka wywiązała się z warunku inwestycyjnego i otrzymała wsparcie w pełnej wysokości. Na 31 grudnia 2008 r. spółka zatrudniała 647 pracowników, w związku z czym wsparcie z tytułu zatrudnienia zostało proporcjonalnie obniżone.
Drastyczny spadek sprzedaży od 2009 r. spowodował obniżenie poziomu zatrudnienia w firmie. Zamówienia w 2009 r. spadły o 61 proc. To spowodowało spowolnienie produkcji i wymusiło konieczność redukcji zatrudnienia. Zgodnie z prognozami firmy, w latach 2010-2012 oczekuje się wzrostu zamówień na samochody ciężarowe. Poziom produkcji zbliżony do tego, jaki był w 2008 r., może zostać osiągnięty w 2017 r. To powoduje, że do końca 2011 r. spółka może utworzyć 415 miejsc pracy i utrzymać je do 31 grudnia 2016 r.
Proponowana wysokość wsparcia z tytułu utworzenia miejsc pracy została proporcjonalnie obniżona, a następnie – z uwagi na obniżenie atrakcyjności projektu dla gospodarki – obniżona dodatkowo o 30 proc.

Zmiana granic krakowskiej SSE

Obecnie brak jest możliwości prawnych służących wydłużeniu okresu trwania programu wsparcia. Ze względu jednak na częściowe wywiązanie się spółki z podjętych zobowiązań i nowe, skorygowane sytuacją gospodarczą zobowiązania, możliwe jest natomiast ostateczne rozliczenie programu.
Jednocześnie, jeśli firma nie wypełni zobowiązań związanych z realizacją projektu, czyli nie utrzyma miejsc pracy lub zakończy działalność gospodarczą przed 1 stycznia 2017 r., będzie musiała zwrócić całość otrzymanej pomocy wraz z odsetkami.
 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności×