30 marca 2020

SSE - Starachowice


Cele

 • zagospodarowanie istniejącego majątku przemysłowego i infrastruktury w istniejących i nowych branżach produkcyjnych poprzez aktywizację w województwie potencjału technicznego oraz poprzez transfer nowoczesnej techniki,
 • wsparcie funkcjonujących na terenie województwa podmiotów gospodarczych poprzez utworzenie możliwości kooperacyjnych z podmiotami działającymi w strefie,
 • złagodzenie poziomu bezrobocia występującego w regionie.

Atuty

 • Długie tradycje przemysłowe.
 • Możliwość pozyskania wykwalifikowanej kadry pracowniczej.
 • Uzbrojone w niezbędną infrastrukturę techniczną tereny strefy.
 • Zadowalający stan dróg dojazdowych.
 • Urząd celny na terenie Starachowic i Ostrowca Świętokrzyskiego.
 • Stacje kolejowe z połączeniami dalekobieżnymi oraz punktami przeładunku towarów.
 • Dobrze rozwinięty system bankowy.
 • Nowoczesne centrale cyfrowe, telefonia komórkowa, własny węzeł sieci INTERNET.
  Ulgi
 • Przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie SSE "Starachowice" na podstawie zezwolenia przysługuje zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu:
  • określonych w zezwoleniu wydatków inwestycyjnych - do 50% lub 65% łącznych wydatków inwestycyjnych
  • określonego w zezwoleniu poziomu zatrudnienia - do 50% lub 65% poniesionych dwuletnich kosztów pracy.
 • Wielkość dochodu podlegającego zwolnieniu od podatku oblicza się indywidualnie, dla każdego przedsiębiorcy, uwzględniając założone przez niego parametry planowanej działalności oraz maksymalną intensywność pomocy regionalnej przysługującej w Regionie, w którym ustanowiono strefę.
 • Minimalna wysokość nakładów inwestycyjnych wynosi 100 tysięcy euro.
 • Preferowanie działalności produkcyjnej w takich dziedzinach jak:
  • przemysł mechaniki precyzyjnej,
  • przemysł motoryzacyjny,
  • przemysł metalurgiczny,
  • przemysł elektroniczny,
  • przetwórstwo drewna,
  • przemysł materiałów budowlanych.

SSE Starachowice
ul. Radomska 29
27-200 Starachowice
tel.(41) 275-41-01
faks (41) 275 41 02
e-mail sekretariat@sse.com.pl
http://www.sse.com.pl/

 

 

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×