24 maja 2018

Transport i Spedycja » Analizy i raporty

Rynek przewozów rzeczy w transporcie kolejowym

Rynek przewozów rzeczy w transporcie kolejowymGrupa PKP dominuje
W I półroczu 2010 roku licencjonowane przewozy rzeczy w transporcie kolejowym - realizowało 39 podmiotów, w tym na liniach normalnotorowych 38 przewoźników oraz na linii szerokotorowej o prześwicie 1520 mm jeden podmiot spółka PKP LHS.
- W I półroczu 2010 roku aktywne licencje na przewozy rzeczy posiadało 71 podmiotów, w tym trzy spółki Grupy PKP (PKP Cargo, PKP LHS oraz PKP Energetyka) – czytamy w raporcie przygotowanym przez Urząd Transportu Kolejowego (Funkcjonowanie rynku transportu kolejowego w Polsce w I półroczu 2010 r.)


Kierunki rozwoju konkurencji i ochrony konsumentów na rynkach przewozów kolejowych w Polsce

W 2010 roku wydano 5 nowych licencji na przewóz rzeczy. Otrzymali je następujący przewoźnicy: PHU LOKOMOTIV, Wiskol, Zakład Przewozów i Spedycji "SPEDKOKS" sp. z o.o., S&K TRAIN TRANSPORT sp. z o.o. oraz ExTRail sp. z o.o.

Łącznie przewoźnicy rzeczy przewieźli w I półroczu 2010 r. 109,9 mln ton ładunków i wykonali pracę przewozową równą 22 612 mln tonokilometrów.

Stanowi to - w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego - wzrost przewiezionej masy ładunków o 1,4% i pracy przewozowej wyrażonej w tonokilometrach o 19,1%.Uwolnić rynek kolejowyNa dużo niższy wzrost wartości przewiezionej masy ładunków w porównaniu z wykonaną pracą przewozową, miało wpływ nie ujęcie w statystyce za 2010 rok przewozów realizowanych na bocznicach przez spółkę DB Schenker Rail Zabrze, a wykazywanych w statystyce w latach poprzednich.W I półroczu 2010 roku nadal dominującą rolę na polskim rynku posiadały spółki Grupy PKP,
które przewiozły 58,6 mln ton ładunku wykonując pracę przewozową 16 030 mln tonokilometrów. Należy zauważyć, iż w porównaniu z rokiem poprzednim spółki te zanotowały znaczący wzrost przewozów, analogicznie o 25,4% i 26,4%.

Przewoźnicy z Grup kapitałowych CTL oraz DB Schenker zanotowali w analogicznym okresie spadek przewozów, Grupa CTL o 12,7% i 19,1%, Grupa DB Schenker o 25,3% oraz 1,7%.
W dalszym ciągu dynamiczny wzrost przewozów notuje spółka Lotos Kolej, realizująca głównie przewozy paliw oraz wyrobów pochodzących z ropy naftowej. Spółka przewiozła w I półroczu o 55,2% większą masę ładunków i wykonała pracę większą o 47,9% niż w 2009 roku.
Ale w dalszym ciągu, jak wynika z raportu - największy udział w rynku posiadają spółki należące do grupy PKP. Mierzony przewiezioną masą ładunków wyniósł na koniec I półrocza 2010 r. 53,3% a wykonaną pracą przewozową 70,9%.
Wśród pozostałych przewoźników największy udział w rynku, wg przewiezionej masy, jak i wykonanej pracy przewozowej, posiadają spółki DB Schenker. Udział ten wyniósł odpowiednio 26,2% i 7,3%.
Analizując dane w poszczególnych miesiącach możemy zauważyć, iż po znaczącym spadku przewozów w pierwszych dwóch miesiącach 2010 roku, nastąpił znaczący wzrost zarówno przewiezionej masy jak i wykonanej pracy przewozowej. Tylko w marcu, w porównaniu do miesiąca poprzedniego wzrost ten wyniósł analogicznie 19% (wg masy) i 27% (wg pracy przewozowej).
Począwszy od marca 2010 roku przewozy w poszczególnych miesiącach kształtują się na poziomie wg masy 5-8%, a wykonanej pracy przewozowej 25-30% wyższym niż w roku poprzednim. Średnia odległość przewozu ogółem w I półroczu 2010 r. wzrosła o 30 km i wyniosła 205,6 km.
W Grupie PKP średnia odległość przewozu 1 tony wzrosła w porównaniu z rokiem 2009 o 2,2 km, i wyniosła 273,5 km. Spółką realizującą przewozy na największe odległości jest Lotos Kolej. Średnia odległość przewozu 1 tony ładunku, w I półroczu 2010, wyniosła 388 km.
X Polecamy artykuł:
Program "Mosty dla regionów"


LHS modernizuje kolejne lokomotyw
Przewozy intermodalne
W I półroczu 2010 r. przewozy intermodalne realizowało 5 przewoźników, w tym spółki grupy PKP – PKP Cargo i PKP LHS, DB Schenker, CTL Rail oraz Lotos Kolej. Przewieziono 166 tys. sztuk jednostek transportowych (o 21,2% więcej niż w roku poprzednim), głównie kontenerów o łącznej masie 1,8 mln ton, wykonując przy ich przewozie pracę równą 807,3 mln tonokilometrów.
W porównaniu z analogicznym okresem 2009 r. przewieziono tego rodzaju transportem 14,4% ton ładunków więcej i wykonano pracę większą o 8,6%.
Największy udział w rynku w przewozach intermodalnych koleją ma spółka PKP Cargo, mierząc przewiezioną masą - 83%, a wykonaną pracą przewozową 84,4%.
Wśród pozostałych przewoźników największy udział posiadała spółka Lotos Kolej, analogicznie 12,9% i 12,3%. Spółka ta przewiozła w I półroczu blisko 24 tys. jednostek transportowych.
więcej Funkcjonowanie rynku transportu kolejowego w Polsce w I półroczu 2010 r.)

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza


 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności×