28 lipca 2017

Transport i Spedycja » Analizy i raporty

Rynek przewozów rzeczy w transporcie kolejowym

Rynek przewozów rzeczy w transporcie kolejowymGrupa PKP dominuje
W I półroczu 2010 roku licencjonowane przewozy rzeczy w transporcie kolejowym - realizowało 39 podmiotów, w tym na liniach normalnotorowych 38 przewoźników oraz na linii szerokotorowej o prześwicie 1520 mm jeden podmiot spółka PKP LHS.
- W I półroczu 2010 roku aktywne licencje na przewozy rzeczy posiadało 71 podmiotów, w tym trzy spółki Grupy PKP (PKP Cargo, PKP LHS oraz PKP Energetyka) – czytamy w raporcie przygotowanym przez Urząd Transportu Kolejowego (Funkcjonowanie rynku transportu kolejowego w Polsce w I półroczu 2010 r.)


Kierunki rozwoju konkurencji i ochrony konsumentów na rynkach przewozów kolejowych w Polsce

W 2010 roku wydano 5 nowych licencji na przewóz rzeczy. Otrzymali je następujący przewoźnicy: PHU LOKOMOTIV, Wiskol, Zakład Przewozów i Spedycji "SPEDKOKS" sp. z o.o., S&K TRAIN TRANSPORT sp. z o.o. oraz ExTRail sp. z o.o.

Łącznie przewoźnicy rzeczy przewieźli w I półroczu 2010 r. 109,9 mln ton ładunków i wykonali pracę przewozową równą 22 612 mln tonokilometrów.

Stanowi to - w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego - wzrost przewiezionej masy ładunków o 1,4% i pracy przewozowej wyrażonej w tonokilometrach o 19,1%.Uwolnić rynek kolejowyNa dużo niższy wzrost wartości przewiezionej masy ładunków w porównaniu z wykonaną pracą przewozową, miało wpływ nie ujęcie w statystyce za 2010 rok przewozów realizowanych na bocznicach przez spółkę DB Schenker Rail Zabrze, a wykazywanych w statystyce w latach poprzednich.W I półroczu 2010 roku nadal dominującą rolę na polskim rynku posiadały spółki Grupy PKP,
które przewiozły 58,6 mln ton ładunku wykonując pracę przewozową 16 030 mln tonokilometrów. Należy zauważyć, iż w porównaniu z rokiem poprzednim spółki te zanotowały znaczący wzrost przewozów, analogicznie o 25,4% i 26,4%.

Przewoźnicy z Grup kapitałowych CTL oraz DB Schenker zanotowali w analogicznym okresie spadek przewozów, Grupa CTL o 12,7% i 19,1%, Grupa DB Schenker o 25,3% oraz 1,7%.
W dalszym ciągu dynamiczny wzrost przewozów notuje spółka Lotos Kolej, realizująca głównie przewozy paliw oraz wyrobów pochodzących z ropy naftowej. Spółka przewiozła w I półroczu o 55,2% większą masę ładunków i wykonała pracę większą o 47,9% niż w 2009 roku.
Ale w dalszym ciągu, jak wynika z raportu - największy udział w rynku posiadają spółki należące do grupy PKP. Mierzony przewiezioną masą ładunków wyniósł na koniec I półrocza 2010 r. 53,3% a wykonaną pracą przewozową 70,9%.
Wśród pozostałych przewoźników największy udział w rynku, wg przewiezionej masy, jak i wykonanej pracy przewozowej, posiadają spółki DB Schenker. Udział ten wyniósł odpowiednio 26,2% i 7,3%.
Analizując dane w poszczególnych miesiącach możemy zauważyć, iż po znaczącym spadku przewozów w pierwszych dwóch miesiącach 2010 roku, nastąpił znaczący wzrost zarówno przewiezionej masy jak i wykonanej pracy przewozowej. Tylko w marcu, w porównaniu do miesiąca poprzedniego wzrost ten wyniósł analogicznie 19% (wg masy) i 27% (wg pracy przewozowej).
Począwszy od marca 2010 roku przewozy w poszczególnych miesiącach kształtują się na poziomie wg masy 5-8%, a wykonanej pracy przewozowej 25-30% wyższym niż w roku poprzednim. Średnia odległość przewozu ogółem w I półroczu 2010 r. wzrosła o 30 km i wyniosła 205,6 km.
W Grupie PKP średnia odległość przewozu 1 tony wzrosła w porównaniu z rokiem 2009 o 2,2 km, i wyniosła 273,5 km. Spółką realizującą przewozy na największe odległości jest Lotos Kolej. Średnia odległość przewozu 1 tony ładunku, w I półroczu 2010, wyniosła 388 km.

LHS modernizuje kolejne lokomotyw
Przewozy intermodalne
W I półroczu 2010 r. przewozy intermodalne realizowało 5 przewoźników, w tym spółki grupy PKP – PKP Cargo i PKP LHS, DB Schenker, CTL Rail oraz Lotos Kolej. Przewieziono 166 tys. sztuk jednostek transportowych (o 21,2% więcej niż w roku poprzednim), głównie kontenerów o łącznej masie 1,8 mln ton, wykonując przy ich przewozie pracę równą 807,3 mln tonokilometrów.
W porównaniu z analogicznym okresem 2009 r. przewieziono tego rodzaju transportem 14,4% ton ładunków więcej i wykonano pracę większą o 8,6%.
Największy udział w rynku w przewozach intermodalnych koleją ma spółka PKP Cargo, mierząc przewiezioną masą - 83%, a wykonaną pracą przewozową 84,4%.
Wśród pozostałych przewoźników największy udział posiadała spółka Lotos Kolej, analogicznie 12,9% i 12,3%. Spółka ta przewiozła w I półroczu blisko 24 tys. jednostek transportowych.
więcej Funkcjonowanie rynku transportu kolejowego w Polsce w I półroczu 2010 r.)

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

Ze względów bezpieczeństwa komentowanie artykułów wymaga potwierdzenia wpisu.
Państwa komentarz będzie wyświetlony po kliknięciu linku wysłanego na wprowadzony adres email.


 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności×