16 czerwca 2019

Transport i Spedycja » Drogowy

Umieszczanie materiałów wyborczych w pasie dróg krajowych wymaga zgody i opłaty

Umieszczanie materiałów wyborczych w pasie dróg krajowych wymaga zgody i opłaty
W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi i związaną z nimi lokalizacją reklam/materiałów wyborczych w pasie drogowym dróg krajowych, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przypomina, że umieszczanie w tych miejscach  materiałów wyborczych wymaga zgody zarządcy przewidziane przez procedurę określoną w ustawie o drogach publicznych w zakresie lokalizowania reklam w pasie drogowym.

GDDKi A  przypomina, że wynika to z zapisów - Kodeksu wyborczego, który stanowi, że na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia.

materiały wyborcze m.in. w postaci plakatów czy haseł wyborczych umieszczanych w pasie drogowym dróg krajowych należy traktować jak każdą inną reklamę w rozumieniu przepisów ustawy o drogach publicznych i wobec lokalizowania takich obiektów stosować wymagania przewidziane przez procedurę określoną w ustawie o drogach publicznych w zakresie lokalizowania reklam w pasie drogowym.

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, w wyroku z dnia 24 sierpnia 2010 r. sygn. akt II GSK 728/09, wskazał, że nie ma żadnego dającego się racjonalnie uzasadnić powodu, aby materiał wyborczy eksponowany, jako nośnik informacji wizualnej, znajdujący się w polu użytkowników drogi (i w pasie drogowym) traktowany był odmiennie niż inne nośniki informacji wizualnej znajdujące się w polu widzenia użytkowników drogi (i w pasie drogowym), niewyłączone wprost przez ustawodawcę.

Podobne stanowisko zajął również Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 21 lipca 2017 r., sygn. akt II GSK 2937/15 w którym wskazał, że cyt. „fakt, że art. 109 § 1 Kodeksu wyborczego definiuje materiał wyborczy - jako każdy pochodzący od komitetu wyborczego upubliczniony i utrwalony przekaz informacji mający związek z zarządzonymi wyborami – nie znaczy, że materiału tego nie można uznać za reklamę w rozumieniu art. 4 pkt 23 ustawy o drogach publicznych.
Według ostatniego z powołanych przepisów reklama to nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, umieszczony w polu widzenia użytkowników drogi, niebędący znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach lub znakiem informującym o obiektach użyteczności publicznej ustawionym przez gminę”.

Tak więc, w celu umieszczenia reklam (typu materiały wyborcze umieszczane w pasie drogowym dróg krajowych), konieczne jest uzyskanie na podstawie ustawy o drogach publicznych zezwolenia zarządcy drogi wydanego w drodze decyzji administracyjnej z naliczeniem opłaty za zajęcie pasa drogowego.

W wypadku samowolnego zajęcia pasa drogowego poprzez umieszczenie plakatu wyborczego, zarządca drogi na podstawie ustawy o drogach publicznych wymierza karę pieniężną w drodze decyzji administracyjnej.
źr. GDDKIA


Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×