27 maja 2018

Transport i Spedycja » Kurierzy i poczta

Rekompensaty dla Poczty Polskiej

Rekompensaty dla Poczty Polskiej... przewiduje, projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo pocztowe, przedłożony przez ministra infrastruktury i budownictwa który przyjęła Rada Ministrów, 14 marca 2017 r.,.
Zaproponowane rozwiązania zapewnią odpowiedni poziom rekompensaty za rzeczywiste straty poniesione przez operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych. Operatorem wyznaczonym, od 2016 r., jest Poczta Polska.
Nowelizacja dostosowuje polskie prawo do zaleceń Komisji Europejskiej i będzie zgodna z unijnymi zasadami udzielania pomocy publicznej i z zasadami konkurencji. Poczta Polska może korzystać z zaakceptowanego przez KE programu pomocowego „Rekompensata dla Poczty Polskiej kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych w latach 2013-2015”. Rekompensata ta stanowi pomoc państwa - składają się na nią operatorzy świadczący usługi powszechne i wchodzące w zakres usług powszechnych oraz uzupełniająco, gdy środki zebrane od operatorów okażą się niewystarczające - budżet państwa.
Wprowadzane w zmiany dotyczą korekty sposobu ustalania wysokości udziału operatorów pocztowych w dopłacie na rzecz finansowania kosztu netto. Zgodnie z nowelizacją, indywidualny udział operatora pocztowego będzie liczony wyłącznie od kwoty przychodów w części przekraczającej próg 1 mln zł. Oznacza to, że wszyscy operatorzy, zarówno osiągający przychody poniżej 1 mln zł. jak i osiągający wyższe przychody, nie będą wnosili udziału w dopłacie od pierwszego miliona złotych. Maksymalny poziom udziału, tj. 2% przychodów, pozostaje bez zmian.

Badanie rynku pocztowego przez UKE
Jednocześnie, aby wpłaty operatorów pocztowych były ustalane na właściwym do aktualnej sytuacji rynkowej poziomie, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej będzie zobowiązany do przeprowadzania przynajmniej raz na 5 lat przeglądowych analiz rynku pocztowego, w celu oceny adekwatności wskaźników określających udział w dopłacie. Analizy te będą oparte o dane od operatorów, którzy przynajmniej w jednym roku w ciągu dwóch lat poprzedzających badanie, zobowiązani byliby do udziału w dopłacie. W zakres badania stanu rynku pocztowego wejdą także konsultacje społeczne. Pierwsze badanie zostanie przeprowadzone w 2019 r.
W związku z nałożeniem na prezesa UKE obowiązku przeprowadzania cyklicznego badania rynku pocztowego, przewidziano kary nakładane na operatorów pocztowych za nieudzielenie informacji oraz przekazanie informacji nieprawdziwych lub niepełnych niezbędnych do rzetelnego przeprowadzenia takiego badania. Prezes UKE będzie informował operatorów pocztowych o zagrożeniu karami pieniężnymi za niedopełnienie obowiązków informacyjnych.
Wejście w życie nowych przepisów
Nowe regulacje będą obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem przepisów dotyczących konsultacji społecznych i przeprowadzania analizy rynku przez Prezesa UKE oraz nakładania kar, które powinny wejść w życie 1 stycznia 2019 r.
źr. MIB

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności×