25 kwietnia 2019

Transport i Spedycja » Kurierzy i poczta

Poczta Polska szuka odpowiedzialnego za logistykę

Poczta Polska szuka odpowiedzialnego za logistykę
Rada Nadzorcza Poczty Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Poczty Polskiej S.A. III wspólnej kadencji właściwego ds. logistyki („Członek Zarządu Spółki właściwy ds. logistyki”) - czytamy w komunikacie spółki.
 
Wśród wymogów stawianym kandydatom na stanowisko Członka Zarządu Spółki właściwego ds. logistyki są m.in.:  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych.

Kandydat musi mieć co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.
 
Kandydatem na stanowisko Członka Zarządu Spółki właściwego ds. logistyki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań, 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, 4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, 5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.
 
Zgłoszenia kandydatów
Pisemne zgłoszenia kandydatów na stanowisko Członka Zarządu Spółki właściwego ds. logistyki, wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami, powinny zostać doręczone do dnia 30 października 2018 r. do godziny 16.00 na adres: Poczta Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, piętro 6, Sekretariat Biura Zarządu, w zamkniętych kopertach z adnotacją na kopercie: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu Poczty Polskiej S.A. właściwego ds. logistyki”.

Otwarcie zgłoszeń nastąpi 30 października 2018 r. o godzinie 16.15.
więcej na stronie
 

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×