24 maja 2018

Wiadomości » Wiadomości

Niska inflacja a stymulowanie wzrostu gospodarczego

Niska inflacja a stymulowanie wzrostu gospodarczegoWedług opublikowanych przez GUS danych, ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym tego roku wzrosły o 1,3% w stosunku do lutego 2012 roku.
Oznacza to wartość minimalnie niższą od prognoz ekonomistów oraz o 0,2 pkt proc. niższą od dolnej granicy dopuszczanego przez NBP przedziału, który wynosi 1,5%.
Zdaniem Pracodawców RP dane te potwierdzają słuszność ostatniej decyzji Rady Polityki Pieniężnej, dotyczącej obniżki stóp procentowych w sytuacji słabego wzrostu gospodarczego.


Branża transportowa boi się recesji

– Niewątpliwie niższa od zakładanej inflacja zwiększa możliwości prowadzenia działań antycyklicznych, stymulujących wzrost gospodarczy poprzez wykorzystanie narzędzi polityki pieniężnej, czego przejawem była ostatnia decyzja RPP – uważa ekspert Pracodawców RP Jacek Brzozowski.
Jak podkreśla ekspert, należy jednak pamiętać o tym, że celem banku centralnego i RPP jest stabilizowanie inflacji na poziomie założonego celu inflacyjnego. Zbyt wysoka inflacja zwiększa zmienność cen i dezaktualizuje informacje ekonomiczne napływające z rynku, co utrudnia przedsiębiorcom optymalną alokację zasobów.
Natomiast zbyt niska w stosunku do oczekiwanego celu inflacja zwiększa ryzyko narastania nierównowagi budżetu państwa. Zmniejsza także możliwości dostosowania realnych wynagrodzeń do niekorzystnej sytuacji gospodarczej, wymagającej obniżenia jednostkowych kosztów pracy. Może to wpływać na wzrost bezrobocia. Ponadto niska inflacja jest odzwierciedleniem słabości popytu konsumpcyjnego.
źródło: Pracodawcy RP

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza


 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności×