26 maja 2018

Wiadomości » Wiadomości

O niemieckim systemie opłat drogowych w parlamencie europejskim

O niemieckim systemie opłat drogowych w parlamencie europejskimZ ostatniej chwili - komunikat prasowy po sesji plenarnej
Planowany system opłat drogowych dla samochodów prywatnych w Niemczech byłby dyskryminujący wobec kierowców z innych krajów, niezależnie od wprowadzonych zmian, które zaakceptowała Komisja Europejska, stwierdzili posłowie w rezolucji przyjętej w środę. Uważają oni, że system ten jest sprzeczny z prawem UE pozwalając niemieckim kierowcom na odjęcie kwoty w wysokości poniesionych opłat drogowych od podatku od środków transportowych, rozwiązanie niedostępne dla cudzoziemców - czytamy w komunikacie prasowym


Niemcy: Wkrótce myto dla tirów na drogach krajowych

Ponieważ, nawet po zamianach, system opłat drogowych umożliwiałby, wyłącznie Niemcom, odejmowanie poniesionych kosztów, „nie nakłada on na niemieckich kierowców żadnych dodatkowych obciążeń i z tego powodu wprowadza dyskryminację ze względu na obywatelstwo”, stwierdzili posłowie z rezolucji przyjętej 510 głosami za, przy 126 głosach przeciw i 55 wstrzymujących się od głosu.
Posłowie zwracają się do Komisji Europejskiej o wyjaśnienie, na jakiej podstawie uznała, że zmiany w przepisach były podstawą do przerwania postępowania przeciwko Niemcom w sprawie uchybień.
- Komisja Europejska, która stoi na straży Traktatów musi sprawdzać, czy przepisy są z nimi zgodne i właściwie wdrażane - powiedziała przewodnicząca parlamentarnej komisji ds. transportu Karima Delli (Greens/EFA, FR), która złożyła projekt rezolucji z jej upoważnienia.
Posłowie zwracają się również do Komisji Europejskiej o udostępnienie informacji na temat analizy „przedstawionych przez niemieckie władze nowych środków związanych z „Pkw-Maut” i ich zgodności z prawem UE”.
Posłowie podkreślili w rezolucji, że: ” kluczowy wymóg dotyczący niedyskryminacyjnych opłat drogowych polega na tym, że wszyscy użytkownicy płacą taką samą opłatę za korzystanie z tych samych dróg”, zwracając uwagę, że „każdy krajowy system pobierania opłat drogowych, który dyskryminuje bezpośrednio ze względu na obywatelstwo lub jest powiązany z krajowymi środkami podatkowymi faworyzującymi obywateli danego kraju, np. z ulgą w podatku krajowym od pojazdów, przez co ma głównie na celu obciążanie opłatami zagranicznych użytkowników, stanowi naruszenie zasady niedyskryminacji zapisanej w art. 18 TFUE”.

Systemy naliczania opłat drogowych

Posłowie uznali również, że konieczne jest przyjęcie „wspólnych przepisów w celu ustanowienia spójnych, sprawiedliwych, niedyskryminujących i zharmonizowanych ram systemów opłat drogowych od wszystkich typów pojazdów w Unii Europejskiej”. Uważają oni również, że nadchodzący przegląd przepisów dotyczących eurowiniety i europejskiej usługi opłaty elektronicznej, byłby dobrą okazją do pracy nad ich zharmonizowaniem.
Komisja wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, przeciwko Niemcom, 18 czerwca 2015, następnie jednak przerwała je po osiągnięciu porozumienia z niemieckim ministerstwem transportu, 1 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w systemie.
Posłowie uważają jednak, że zmienione przepisy „nie nakładają żadnych opłat na niemieckich kierowców, nadal powodując dyskryminację ze wzglądu na narodowość”, co zamieszczone zostało w rezolucji przygotowanej przez parlamentarną komisję ds. transportu. Posłowie zwracają się do Komisji Europejskiej o wyjaśnienie, na jakiej podstawie uznała, że zmiany w przepisach były podstawą do przerwania postępowania w sprawie uchybień.

A jak to wygląda w krajach UE
W oparciu o zasadę “używający/zanieczyszczający płaci”, wiele krajów UE wprowadziło opłaty drogowe na niektórych odcinkach infrastruktury drogowej. Mimo, że istnieją różnice w pobieraniu opłat oraz cenach wszystkie te systemy obejmują każdego użytkownika dróg.
Irlandia, Francja, Hiszpania, Portugalia, Polska, Chorwacja, Grecja i Włochy stosują taryfy oparte na przejechanym dystansie. Austria, Słowenia, Słowacja, Czechy, Węgry, Bułgaria i Rumunia używają systemu winiet czasowych.
Niemcy, kraje nordyckie, kraje Beneluxu oraz większa część Wielkiej Brytanii nie wprowadziły opłat na większości dróg.
jagr./europarl.eu

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności×